INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a utilizatorilor care consultă site-ul web www.healthassistance.it
în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 (GDPR)De ce această înștiințare

Această pagină descrie modul de gestionare a site-ului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal celor care interacționează cu serviciile web ale HEALTH ASSISTANCE SCpa (denumită în continuare „Titular”).

Aceasta este o informativă dată în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare „Regulament”).

Informativa se inspiră și din Recomandarea nr. 2/2001 conform căreia, autoritățile europene pentru protecția datelor cu caracter personal, adunate în cadrul Grupului înființat prin art. 29 din directiva nr. 95/46/CE, au adoptat-o la 17 mai 2001, pentru a identifica anumite cerințe minime privind colectarea datelor personale online și, în special, metodele, timpul și natura informațiilor pe care operatorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când acestea se conectează la paginile web, indiferent de scopul legăturii.

Informativa este furnizată numai pentru site-ul Titularului și nu pentru alte site-uri web care pot fi eventual consultate de către utilizator prin intermediul link-ului de pe site.


Titularul prelucrării datelor

După consultarea acestui site, datele referitoare la persoanele identificate sau identificabile pot fi prelucrate.

„Titularul” prelucrării datelor cu caracter personal este HEALTH ASSISTANCE SCpa. cu sediul în Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 Formello RM, IT -. Metode de contact PEC: healthassistance@legalmail.it Tel.: +39.06.9019801


Locul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor legată de serviciile web ale acestui site au loc la sediul titularului, menționat anterior, și sunt gestionate numai de personalul tehnic însărcinat cu procesarea datelor. În caz de necesitate, datele referitoare la unele servicii pot fi prelucrate de personalul societății care se ocupă de întreținerea părții tehnologice a site-ului (aceste persoane sunt numite responsabile cu procesarea datelor în conformitate cu art. 28 Reg. UE 2016/679), de la sediul acelorași societăți. O listă actualizată a acestor persoane responsabile este disponibilă la sediul titularului.


Categoria datelor cu caracter personal prelucrate

Date personale. Ce sunt datele personale?

Datele personale reprezintă informații care identifică sau duc la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice și care pot oferi detalii despre caracteristicile sale, obiceiurile, stilul de viață, relațiile personale, starea sa de sănătate, situația sa economică etc.

Datele personale se împart în:
date comune: cele care permit identificarea directă, cum ar fi datele personale (de exemplu: numele și prenumele, imaginile etc.);

Categoria datelor particulare: art. 9 Reg. UE 2016/679 date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate, precum și prelucrarea datelor genetice, datele biometrice destinate identificării unice a unei persoane fizice, date cu privire la sănătate sau viața sexuală ori orientarea sexuală a persoanei.

date judiciare: art. 10 Reg. UE 2016/679 toate acele date care pot dezvălui existența anumitor măsuri judiciare supuse înregistrării în registrul judiciar (de exemplu, condamnările penale finale, eliberarea condiționată, interdicția sau obligația de ședere, măsurile alternative de detenție) sau calitatea pârâtului sau suspectului.

date de navigare: sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestui site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar care prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Această categorie de date include adresele IP sau denumirile de domenii ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site, adresele din notarea Resurselor de identificare uniformă (URI) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea cererii către server, mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și de mediul informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după procesare.

Datele colectate anonim sau într-o formă agregată nu sunt considerate personale, astfel încât să nu mai permită identificarea unei persoane fizice specifice, nici măcar în combinație cu alte informații sau în alte moduri.

Noi prelucrăm datele dvs. personale numai atunci când utilizați sau faceți o solicitare de contact (printre acestea: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon). Nu colectăm și nu procesăm date cu caracter sensibil și judiciare în niciun fel.


Cum folosim datele dvs. personale?

Informațiile obținute sunt utilizate pentru:

 • furnizarea și îmbunătățirea serviciilor noastre,
 • a vă oferi o experiență personalizată pe site,
 • a vă contacta cu privire la cererile dvs.,
 • detectarea, prevenirea, atenuarea și constatarea activităților frauduloase sau ilegale.

Mai multe informații despre modul în care folosim datele dvs. personale

Folosim datele personale pe care le colectăm pentru diverse scopuri legate de furnizarea de servicii, în conformitate cu reglementările în vigoare. Mai jos vom indica modul și baza legală în care folosim datele dvs. personale.

Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator – Trimiterea facultativă, explicită și voluntară a e-mailurilor la adresele indicate pe acest site presupune achiziționarea ulterioară de date cu caracter personal (de exemplu, nume, adresă de e-mail;) necesare pentru a răspunde solicitărilor, precum și orice alte date personale incluse în mesaj.


Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul acțiunii pozitive și voluntare a persoanei în cauză vor fi procesate de către titular în realizarea dispozițiilor GDPR în scopurile administrative de gestionare a cererilor de informații și/sau servicii și pentru îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale care decurg din acestea. Prelucrarea datelor este, prin urmare, necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de utilizatorii săi, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, de un regulament sau de normativa comunitară și pentru exercitarea drepturilor lor în instanță.


Furnizarea opțională a datelor

Furnizarea datelor indicate mai sus este opțională, dar este necesară pentru furnizarea serviciilor solicitate. Orice refuz de a furniza date implică imposibilitatea de a urmări scopurile menționate la punctul precedent.


Comunicarea și furnizarea datelor

Datele personale colectate de titular nu vor fi „furnizate”, prin acest termen urmărind să se informeze în orice mod subiecții nedeterminați, inclusiv prin punerea la dispoziție sau prin consultare. Consimțământul specific va fi necesar pentru furnizare.

Datele personale ale părții interesate pot fi, în schimb, „comunicate” de noi, acest termen însemnând furnizarea de informații unuia sau mai multor subiecți specifici, în următorii termeni:

 • colaboratorilor în calitate de persoane autorizate să proceseze date cu caracter personal;
 • terților cărora li se adresează Titularul pentru realizarea serviciilor profesionale și a serviciilor informatice pentru administrarea și întreținerea site-ului web www.healthassistance.it, externalizate și numite drept Persoane responsabile cu procesarea datelor;
 • entităților publice care pot avea acces la datele dvs. în conformitate cu prevederile legii sau a reglementărilor, în limitele stabilite de aceste norme;

Lista actualizată a Procesatorilor de date este disponibilă la sediul HEALTH ASSISTANCE SCpa și poate fi obținută printr-o cerere specifică trimisă prin e-mail la adresa healthassistance@legalmail.it.


Metode de prelucrare și stocare

Prelucrarea va fi efectuată în formă electronică automată și manuală, cu metode și instrumente menite să asigure o maximă securitate și confidențialitate, de către persoanele desemnate în mod specific în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 5 Reg. UE 2016/679. Datele vor fi stocate la sediile Titularului sau la sediile terților identificați din când în când pentru a urmări serviciile care urmează să fie furnizate pentru perioada strict necesară pentru scopurile menționate mai sus și în orice caz care nu depășesc termenul prevăzut de lege.

În conformitate cu legislația în vigoare, se respectă măsurile de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat. Datele personale vor fi stocate pentru o perioadă care nu depășește scopurile pentru care datele au fost colectate și apoi prelucrate, cu excepția transformării în formă anonimă.


Durata prelucrării datelor

Datele personale ale părții interesate vor fi stocate pentru perioadele de timp specificate mai jos, așa cum se indică la paragraful 2 al art. 13 alin. 2 din Regulamentul 2016/679. Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate (în arhive electronice) până când vor fi considerate în mod rezonabil necesare pentru furnizarea prestațiilor și serviciilor solicitate, iar ulterior vor fi șterse, cu excepția cazului în care este nevoie de o stocare suplimentară pentru a permite Titularului să își apere drepturile.


Exercitarea drepturilor de către partea interesată

Conform articolelor 15 – 22 din Regulamentul (UE) 2016/679, vă informăm despre obligațiile pe care Titularul le are față de dvs.

 • aveți dreptul de a solicita Titularului accesul la datele personale, corectarea sau ștergerea acestora, integrarea datelor sau limitarea prelucrării datelor referitoare la dvs. sau să vă opuneți prelucrării acestora, în situațiile prevăzute;
 • aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere (Garantul datelor personale) în cazul în care considerați că datele dvs. au fost prelucrate ilegal, accesând site-ul web www.garanteprivacy.it;
 • Titularul garantează că eventualele rectificări și ștergeri sau limitările cu privire la prelucrările efectuate la cererea persoanei interesate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește ca fiind imposibil sau presupune un efort disproporționat – vor fi comunicate de către Titular fiecăruia dintre destinatarii cărora le-au fost transmise datele cu caracter personal. Titularul prelucrării datelor informează persoana interesată cu privire la acești destinatari în cazul în care persoana interesată solicită acest lucru;
 • În orice moment, aceasta poate, de asemenea, să revoce consimțământul acordat în scopurile indicate mai sus;
 • Exercitarea drepturilor nu este supusă niciunei restricții de formă și va fi furnizată în scris în termenul prevăzut de lege (cu excepția cazului în care solicitați în mod specific primirea în formă orală); Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți contacta în orice moment Titularul pentru prelucrarea datelor personale.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii și să vă opuneți în orice caz, din motive legitime, prelucrării acestora.

Pentru orice solicitare de informații și/sau clarificări, întrebări sau reclamații privind prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru aplicarea drepturilor dvs. astfel cum sunt exprimate în articolul 15 și următoarele din Regulament, puteți contacta Titularul prelucrării datelor.


Cum vă protejăm datele personale

Tratăm datele dvs. personale cu privire la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, verificăm și evaluăm în mod regulat eficacitatea măsurilor tehnice adoptate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor (de la articolul 32 din Regulament).


Informativa cu privire la cookie-uri

(dată în conformitate cu Prevederile Garantului din 8 mai 2014, publicate în M.O. nr.126 la 3 iunie 2014, de punere în aplicare a Directivei 2002/58/CE)

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt folosite pentru a obține informații cu privire la navigarea în cadrul site-ului.

Referindu-ne la utilizarea cookie-urilor sau a sistemelor permanente de urmărire/monitorizare a utilizatorilor, vă informăm că accesul la site poate implica trimiterea – de la server la terminalul PC al utilizatorului – a fișierelor text pentru a obține informații cu privire la navigarea dvs. pe site. Trimiterea cookie-urilor non-persistente este necesară pentru a permite funcționarea anumitor părți ale serviciului care necesită identificarea căii utilizatorului prin pagini diferite ale site-ului.

Cookie-urile se disting prin:

 • Cookie-urile tehnice sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului și, prin urmare, pentru o navigare corectă. Cookie-urile tehnice pot fi cookie-uri de sesiune (durată limitată, timpul de navigare), sau persistente (adică rămân în interiorul browser-ului mai mult decât navigarea). Acestea includ cookie-urile c.d. funcționale și cele de analiză (statistice). Cookie-urile analitice nu sunt esențiale pentru funcționarea site-ului.
 • Cookie-urile de profilare sunt utilizate pentru a monitoriza utilizatorul cu privire la navigarea pe site, cu scopul de a crea profiluri reale cu preferințe și alegeri, facilitând trimiterea de mesaje publicitare direcționate. Acest tip de cookie nu este esențial pentru funcționarea site-ului.

Cookie-urile, în general, pot fi clasificate:

 • prima parte (first part), adică generată și controlată de Titularul site-ului;
 • terțe părți (third part) generate și controlate de către administratori (Titulari) diferiți față de site-ul web pe care navigați. Cookie-uri de analiză ale terțelor părți. Ori de câte ori un utilizator vizitează un site web, un software analitic urmărește cookie-urile anonim. Acest lucru permite monitorizarea numărului de utilizatori, paginile vizualizate sau timpul petrecut pe o anumită pagină, vârsta, sexul și interesele în scopul campaniilor de marketing. Cookie-urile sunt trimise de sisteme ale terțelor părți exterioare site-ului web (de exemplu, de Google Analytics, un serviciu de analiză și statistici web oferit de Google Inc. – terță parte). Cookie-uri pentru a integra produsele și funcțiile software-ului terțelor părți. Sunt cookie-uri care permit contului social al utilizatorului să interacționeze cu acest site și nu sunt indispensabile pentru funcționarea acestuia. Cea mai obișnuită utilizare este aceea care vizează partajarea conținutului rețelelor sociale. Prezența accesoriilor aplicațiilor software implică transmiterea cookie-urilor de la și către toate site-urile gestionate de terțe părți. Gestionarea informațiilor colectate de „terțe părți” este guvernată de informațiile relevante la care se face referire.

În formularea actuală, după intrarea în vigoare a Decretului legislativ 69/2012 (care a modificat articolul 122 din Codul privind confidențialitatea), modulele cookie „tehnice” pot fi utilizate chiar și fără consimțământul părții interesate.

După cum indică Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal, folosind cookie-urile realizate de terțe părți, doar în scopuri statistice, nu sunteți supus obligațiilor și prevederilor normativei dacă sunt activate instrumentele potrivite pentru a reduce puterea de identificare a cookie-urilor (mascarea adresei IP)), iar partea terță nu încrucișează sau îmbogățește informațiile colectate cu altele de care deja dispune.

Utilizatorul poate accepta sau refuza în mod liber trimiterea tuturor sau a unora dintre cookie-urile noastre la terminalul său, dar trebuie să aibă în vedere faptul că trimiterea de către serverele noastre a unor cookie-uri non-persistente este necesară pentru a permite funcționarea unor părți a serviciului care necesită identificarea parcursului utilizatorului prin pagini diferite ale site-ului. Prin urmare, în absența unor astfel de cookie-uri, funcționarea site-ului poate fi compromisă sau imposibilă.

Dacă utilizatorul acceptă să primească cookie-uri de la www.healthassistance.it, el poate oricând să modifice această alegere și să dezactiveze într-un mod simplu operarea tuturor sau a unora dintre cookie-uri prin opțiunile de configurare a browser-ului utilizat.

Fiecare browser are proceduri diferite pentru gestionarea cookie-urilor; mai jos este menționat un link care conține informații de la instrucțiunile specifice până la cele mai populare:


Cookie-uri utilizate de site-ul web www.healthassistance.it
 • CookieConsent
 • _ga
 • _gat
 • _gid
 • fr
 • tr
 • ads/ga-audiences

Se precizează că acest document reprezintă „Politica de confidențialitate și a cookie-urilor” a site-ului web www.healthassistance.it și va fi supusă actualizărilor.

Ultima revizuire 12/07/2019